Speakers

Artem Artyukhov

Artem Artyukhov

Sumy State University, Ukraine

https://www.linkedin.com/in/artem-artyukhov-5a487b3b/