Speakers

Volodymyr Zavialov

Volodymyr Zavialov

DSc., Professor, Department of Processes and Apparatus for Food Production, National University of Food Technology, Ukraine

https://nuft.edu.ua/en/pro-universitet/navchalni-pidrozdily/instytuty-fakultety/nnixt/dyrekciya-nnixt/zavyalov-volodimir-leondovich